• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om kommunale helse- og omsorgstjenester

Informasjon til deg som søker

Dette skjemaet signeres elektronisk dersom du er logget inn med ID-porten, enten om du søker for deg selv eller på vegne av noen andre.


Viktig informasjon til deg som søker om helse- og omsorgstjenester

Nødvendige opplysninger
Det innhentes opplysninger, som i første omgang er egnet til å avklare om søkeren fyller vilkårene, som helse- og omsorgstjenesteloven setter for rettskrav til hjelp. I tillegg må det innhentes opplysninger som er egnet til å avklare formålet med hjelpen, og hvilke typer tjenester som må gis for å dekke behovet. Legeerklæring, epikrise, utredninger fra spesialisthelsetjeneste og lignende kan legges ved søknaden, noe som vil bidra til å redusere saksbehandlingstid.

Opplysninger blir oppbevart i kommunens elektroniske pasientjournalsystem og er i saksbehandlingstiden tilgjengelig for ansatte ved tjenestekontoret. Papirdokumenter arkiveres i henhold til gjeldende lover og regler. Taushetsbelagte opplysninger er ikke tilgjengelige for andre, med mindre det er gitt samtykke til informasjonsutveksling.

Du har som hovedregel rett til innsyn i alle opplysninger som er registrert om deg, du har også rett til å få endret eller slettet opplysninger som er åpenbart feil.


IPLOS/KPR
IPLOS er systematisert standardinformasjon basert på opplysninger om søkere og mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester. Det er et verktøy for saksbehandling, dokumentasjon, rapportering og statistikk for kommunene. IPLOS er samtidig betegnelsen på et sentralt register som skal danne grunnlag for nasjonal statistikk for sektoren. Formålet med IPLOS- registeret er å gi statlige myndigheter kunnskap om utviklingen i helse- og omsorgssektoren og kommunene et verktøy for å planlegge og dimensjonere tjenestene. Fra og med 01.01.2006 ble alle kommuner pålagt å registrere helse- og omsorgstjenester.

IPLOS- registeret er pseudonymt, det betyr at den enkeltes identitet er erstattet med et tilfeldig løpenummer.

Du har innsynsrett i IPLOS registeret, du må ta kontakt med kommunen for å gjennomføre dette.


Taushetsplikt
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid etter helse- og omsorgstjenesteloven, har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 13 e. Taushetspliktbestemmelsene har først og fremst til formål å hindre at personidentifiserbare opplysninger ikke gis til andre enn den saken gjelder og de som har behov for opplysningene i forbindelse med utførelsen av sitt arbeid.


Egenbetaling
Kommunen krever en egenandel for enkelte tjenester. Kommunestyret avgjør hvilke tjenester som kreves egenandel for innenfor lovens rammer.

For enkelte tjenester blir ligningsattest for husstanden innhentet.


Saksbehandling
Søker vil bli kontaktet av saksbehandler, som i de fleste tilfeller foretar et vurderingsbesøk for å kartlegge bistandsbehov. Søknad skal være ferdig behandlet senest fire uker fra søknaden er mottatt. I de tilfeller der det antas at saksbehandlingstiden vil strekke seg utover fire uker, sendes det ut foreløpig svar med opplysning om når en kan forvente at vedtak ferdigbehandles.


Hjelp
Lukk
Viktig informasjon til deg som søker om helse- og omsorgstjenester i Sande og Holmestrand kommuner

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader