• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om kommunal bolig

Informasjon

Boligtildeling

Beskrivelse:

Innbyggere som har utfordringer med å komme inn på boligmarkedet på grunn av økonomi, helse eller andre forhold kan søke om å få leie en kommunal bolig.

Kommunal utleiebolig er ikke en lovpålagt tjeneste.

Kommunal bolig er ikke ment som en varig ordning, og det oppfordres til å forsøke å skaffe seg bolig privat. Leieavtalene er tidsbestemt, vanligvis tre år. Unntak er bemannede omsorgsboliger der leieavtale gjelder inntil omsorgsbehovet endres.

Målgruppe:

Kommunen skal bidra til at alle har et godt og trygt sted å bo. Kommunal utleiebolig kan tildeles innbyggere som bor eller oppholder seg i Holmestrand kommune, har problemer med å skaffe egen bolig, og som for øvrig fyller tildelingskriteriene.

Søkere som har omfattende bistand fra hjelpeapparatet kan tildeles bolig så fremt boligen har betydning for søkers helse- og omsorgstjenestetilbud.

Tildelingskriterier:

 •  søker måvæe folkeregistrert og bosatt i Holmestrand kommune de siste 12 mnd.

 • søker må være over 18 år og ha lovlig opphold i Norge.

 • muligheter for hjelpetiltak og utbedring/tilpasning av egen bolig skal være utprøvd som alternativ til flytting

 • søker må være uten egnet bolig, eller flytting til ny bolig må kunne føre til vesentlig bedring av livskvalitet.

 •  søker måkunne tilpasse seg de ordensregler som gjelder for boligene

 •  leietiden er normalt begrenset til 3 år.

 • søkers økonomi er av en slik karakter at det vil være umulig å kunne skaffe seg annen egnet eid eller leid bolig i det ordinære boligmarkedet.

 • søker kan ikke ha uoppgjort gjeld til Holmestrand kommune som følge av tidligere leieforhold.

Pris for tjenesten:

Månedlig husleie fremkommer av husleiekontrakten. Noen leieforhold har strøm inkl. i husleien, andre har eget abonnement.

Noen av de tilrettelagte boligene krever at man inngår avtale om servicepakke.

Forventninger til leietaker:

Det forventes at du bidrar til godt samarbeid og har åpen dialog i søkeprosessen.

At du samtykker til at tjenesten samarbeider med aktuelle kommunale tjenester, fastlege og/ eller spesialisthelsetjenesten.

At du varsler kommunen dersom du skaffer deg egnet bolig selv i søkeprosessen.

Oppfyller dine forpliktelser i henhold til husleiekontrakten.

At du tegner innboforsikring.

At du ved undertegning av husleiekontrakten forplikter deg til å inngå avtale med banken om betaling av husleie ved avtalegiro.

Annet:

Tildeling skjer på grunnlag av søkerens behov. Vedtak om innvilgelse eller avslag meddeles skriftlig med begrunnelse om henvisning til gjeldende retningslinjer.

Når ektepar eller samboere tildeles tilrettelagt bolig gjøres dette på bakgrunn av søkers behov. Ved dødsfall har gjenlevende ektefelle ikke automatisk rett til videre leieavtale.

Ventelistevedtak: Det kan bli gitt ventelistevedtak. Dette gjelder søkere som fyller kriteriene for å leie en kommunal bolig, men kommunen har ikke egnet bolig å tilby. Ventelistevedtak gjelder i utgangspunktet i 6 mnd. Det er ingen garanti at en får tilbud om en kommunal utleiebolig i denne perioden.

Leieavtalen bortfaller uten oppsigelse ved tilbud om annen passende bolig, eller andre omstendigheter.

Husdyr er ikke tillatt uten etter særskilt skriftlig søknad, og avtale med kommunen.

Lovhjemmel

Helse- og omsorgstjenester § 3-7, Boliger til vanskeligstilte.

 Lov om husleieavtaler (husleieloven)

Vedtak om tildeling av kommunal utleiebolig er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Klagerett. Klagefrist 3 uker. Klage på avslag kan sendes kommunens klageutvalgSøknaden blir behandlet og vurdert i forhold til kommunens retningslinjer for boligtildeling.


Holmestrand kommunes holdning er at det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe egen bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til prioriterte grupper.


Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader